خبرکده شهری
خبرگزاری شهرداری های سراسر کشور

تهیه و تنظیم کلیه اخبار مربوط به شهرداری های سراسر کشور