انتقاد استاندار از نحوه انتخاب سرپرست شهرداری آبادان

?استاندار خوزستان با اشاره به اینکه مخالفتی با شورای شهر و سرپرست شهرداری آبادان نداریم ، گفت: مخالفت ما به نحوه غیر قانونی انتخاب سرپرست شهرداری آبادان است.
? برابر قانون نخست باید شهردار تعیین شود ، سپس سرپرست مشخص شود ، اینگونه نمی شود که سرپرست تعیین و شهرداری به امان خدا داده شود.اهواز خبر
✅خبرکده شهری :
@Khabarkadeshahri