سید ناصر موسوی، عضو شورای شهر اهواز در حاشیه بررسی لایحه اختصاص یک درصد از درآمد های شهرداری برای ترمیم حقوق و پاداش به کارکنان:

? اگر ما به داد کارکنان شهرداری نرسیم، فاجعه های محصول شورای چهارم تکرار می شود.اهواز خبر