صدراعظم نورى عضو شورای شهر تهدان در نشست”برابرى جنسیتى در مدیریت شهرى”:
حضور و مشارکت سیاسی زنان در حوزه مدیریت شهری سبب می شود سیاست گذاران و برنامه نویسان نسبت به مسائل زنان حساس شوند