طی حکمی از طرف شهردار بندر بوشهرطی حکمی از طرف شهردار بندر بوشهر عبداله کردگار به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل نقل بار و مسافر و وحید بارگاهی به عنوان سرپرست امور مالی شهرداری بندر بوشهر منصوب شدند.
✅خبرکده شهری :
@Khabarkadeshahr عبداله کردگار به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل نقل بار و مسافر و وحید بارگاهی به عنوان سرپرست امور مالی شهرداری بندر بوشهر منصوب شدند.