?نژادبهرام عضو شورای شهر تهران خبر داد:
ساخت برج دو قلو در زمینی که به طلبکار پروژه تونل نیایش و صدر واگذار شده است!
✅خبرکده شهری :
@Khabarkadeshahri