تیم کارشناسان ارزیابی دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی از شهرداری های سرایان، آیسک و سه قلعه

به گزارش خبرکده شهری در راستای دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداری ها در خصوص ارزیابی سالیانه شهرداری های استان تیم ارزیابی کارشناسان دفتر شهری در حوزه های اداری – مالی، خدمات شهری و عمران شهرسازی ساعت ۷:۳۰ صبح جهارشنبه ۱۲ مهرماه ۹۶ وارد شهرستان سرایان شدند.

این گروه ارزیابی در ادامه سفر به شهرستان سرایان از شهرداری های آیسک و سه قلعه نیز بازدید به عمل آوردند.

حوزه های ارزیابی این گروه در ابعاد امور اداری، نیروی انسانی ، مصوبات شورا، مسائل عمومی و مدیریتی، شاخص های عملکردی شهرسازی ، امورمالی، خدمات شهری، امور قراردادها، پروژ ه های عمرانی و سرمایه گذاری و مشارکت ها، حمل و نقل و ترافیک بر اساس شاخص های مورد نظر به ارزیابی شهرداری های استان پرداخته می شود