مهندس محمدی شهردار برازجان: سایت دفن زباله ها وپسماند شهری ، ساماندهی می شود.
بنابراین گزارش خبرکده شهری ، شهردار برازجان با اشاره به لزوم تفکیک پسماند خشک از تر، و تلاش برای حفظ محیط زیست ، اذعان نمود: به همین منظور و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته ، این پروژه در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
مهندس محمد حسن محمدی افزود: در این راستا ، ابتدا کار محصور نمودن سایت دفن توسط حفر کانال به طول بیش از ۹کیلومتر، عرض ۲متر و ارتفاع ۳متر انجام خواهد شد که تا کنون بیش از ۵کیلومتر از این کانال به اتمام رسیده است.
وی عملیات برق رسانی را از دیگر مراحل در حال اجرا عنوان نمود و گفت: اقدام بعدی تسطیح ، طراحی و انجام تاسیسات زیر ساختی ، حفر ترانشه، خرید و نصب دستگاه های تفکیک زباله خواهد بود که با تلاش شبانه روزی همکاران ما در معاونت های فنی و اجرایی ، سعی ما در اتمام هرچه سریعتر این پروژه می باشد.