شورای شهر و شهرداری در صدر میزان پرونده در دیوان عدالت اداری
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه مدیران دستگاه ها نسبت به اجرای قانون درکشور بی تفاوت هستند، گفت: سیستم زننده و قرطاس بازی درادارات فساد را افزایش می دهد.

به گزارش خبرکده شهری»،بهمن طاهرخانی درخصوص علت افزایش پرونده ها در دیوان عدالت اداری، گفت: درعلت افزایش تعداد پرونده ها دردیوان عدالت اداری نباید تمامی مسائل را متوجه سیستم قضایی کشور کرد، متاسفانه درهیچ کدام از ادارات محور قانون مورد توجه نبوده وافراد سلیقه ای و فراقانونی عمل می کنند؛ ضمن اینکه نظارت برعملکرد نهادها وجود نداشته و بروکراسی و قرطاس بازی زننده و خسته کننده حاکم بر ادارات است.

نماینده مردم تاکستان درمجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه هرمسئولی برای خود تصمیم گیری می کند، افزود: یعنی توجهی به مسائل قانونی نمی شود، به عبارتی شناختی نسبت به قانون وجود نداشته و متاسفانه مدیریت ها هیچ تناسبی با جایگاه و کارحرفه ای افراد ندارد؛ درحال حاضر معضلی که درمبلمان شهری و ساختار آن وجود دارد این است که کمیسیون ماده ۱۰۰ به وظایف خود به درستی عمل نمی کند؛ به طوری که روزنه خلاف های بزرگ درتمامی شهرها ماده ۱۰۰ است.

وی با بیان اینکه افراد در کمیسیون ماده ۱۰۰ سلیقه ای تصمیم گیری می کنند، تصریح کرد: درحال حاضر بیشترین تعداد شکایت ها و پرونده ها دردیوان عدالت اداری مربوط به شهرداری ها و شورای شهر است، زیرا با تصویب برخی قوانین شهری نه تنها هیچ مشکلی حل نشده بلکه مردم نیز با هم مشکل پیدا می کنند؛ یعنی با دست خود برای دستگاه قضایی و مراجع شبه قضایی پرونده سازی می کنیم.

طاهرخانی با انتقاد ازاینکه برخی مجوزهای ساخت و ساز هیچ گونه وجاهت علمی و قانونی ندارد، گفت: هیچ فرد و نهادی درحال حاضر به دنبال تغییر درماده ۱۰۰ نیست، زیرا این ماده فساد انگیزبوده و روزنه سوء استفاده را افزایش می دهد؛ متاسفانه به دلیل عدم کنترل و نظارت درحال حاضر فساد اداری در دستگاه ها و نهادها افزایش پیدا کرده است، ضمن اینکه تناسبی هم میان مدیران و سیستم فعالیت آنها وجود ندارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید براینکه خلاقیتی درمدیران دولتی وجود ندارد، افزود: نهادهای نظارتی به فراوانی درکشور وجود دارد، اما هیچکدام به وظیفه خود عمل نمی کنند؛ زیرا نظارت ها نیز به شکل سلیقه ای است، چراکه هنوز دولت به شکل هوشمند و والکترونیک نظارت بردستگاه ها را انجام نمی دهد، هرچند که باید دراین مسیر ازتجربیات کشورهای دیگر نیز استفاده کرد، زیرا خودبینی برخی مدیران و مسئولان فقط مشکلات را افزایش می دهد. شهر فردا