جلسه کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر تبریز به ریاست عضو شورای شهر، علی آجودان زاده و با حضور اعضای کمیسیون در شهرداری منطقه یک برگزار شد.
به گزارش خبرکده شهری؛ در این جلسه، آجودان زاده ضمن تاکید بر لزوم شفافیت در فعالیت بخش های مختلف شهرداری، بر لزوم اجرای دقیق قوانین مصوب تاکید کرد.
وی همچنین بر لزوم بررسی اعتراضات و شکایات مردمی و ارزیابی دقیق خصوصا در شهرداری منطقه یک تبریز تاکید کرد.
رئیس کمسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر تبریز هدف از برگزارى جلسات کمیسیون ارتباط مؤثر و نظارت برعملکرد مدیران مناطق، شرکتها و سازمانهاى وابسته به شهردارى و شفاف کردن عملکردواحدهاى مختلف شهردارى عنوان کرد.
در ادامه جلسه، شهردار منطقه یک تبریز گزارشی درباره وضعیت این منطقه شهرداری ارائه کرد./شهریارنیوز