مراسم تودیع ومعارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ساختمان شماره ۳ شهرداری (پایگاه مقاومت بسیج شهید نوراله بهرامی)
به گزارش خبرکده شهری طی حکمی از سوی مسئول سازمان بسیج شهرداری اهواز برادر بسیجی نبی مرمزی زاده بعنوان سرپرست پایگاه مقاومت بسیج ساختمان شماره ۳ ( سازمان زیبا سازی معاونت فنی وعمرانی ومعاونت شهرسازی ومعماری واداره قراردادها) منصوب شد.
این مراسم با حضور کعب عمیر مدیر عامل سازمان زیبا سازی وشورای سازمان بسیج شهرداری برگزار شد.
در پایان از زحمات وخدمات برادر بسیجی سید ایمان موسوی سرپرست پیشین این پایگاه تقدیر بعمل امد.