آگهی مناقصه اجاره بازارچه شهرداری واقع در خیابان فرهنگ ایذه