در ادامه فعالیتهای خدماتی جهت استقبال از سال نو ، به منظور ایجاد چهره زیبای شهری و زدودن آلودگی های بصری اکیپ فعال واحد تاسیسات اقدام به رنگ آمیزی جداول در خیابانهای سطح شهر کرد .
به گزارش خبرکده شهری عبدالوحید هاشمزهی معاونت شهرداری خاش با اعلام این خبر
افزود: عملیات رنگ آمیزی جداول خیابانهای اصلی در جهت استقبال از ایام نوروز و پاکسازی سطح شهر با هدف حذف آلودگی های بصری ، ایجاد زیباییهای منظر شهری و تامین رفاه و آسایش روحی روانی شهروندان در سطح شهر خاش اجرا شد .
هاشمزهی با تاکید بر اهمیت خدمات رسانی به شهروندان در سطح شهر اذعان کرد : عملیات رنگ آمیزی جداول در خیابانهای اصلی ورودی شهر و امام خمینی غربی انجام شد .و عملیات بهسازی و رنگ آمیزی جداول تا آخرین ساعات سال جاری ادامه خواهد داشت تا میهمانان نوروزی خاطره خوشی از شهر خاش داشته باشند.
منبع:روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری خاش