ساماندهي مبلمان و المان‌هاي شهري کرمان با نظر يک کارگروه تخصصي | خبر کده شهری