قهرمانی شهرداری بم یک روز به تعویق افتاد | خبر کده شهری