شهردار تهران استعفای کتبی خود را به شورا داد

احمد مسجدجامعی گفته که شهردار تهران استعفای کتبی خود را به شورای شهر داده است.

پس از انتشار اخبار ضد و نقیض از استعفای شهردار تهران، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهرخبر استعفای محمدعلی نجفی را تأیید کرد.

احمد مسجدجامعی به خبرگزاری ایرنا گفته که شهردار تهران استعفای کتبی خود را به شورای شهر داده است.

اعضای شورای شهر تهران باید درباره این استعفا تصمیم بگیرند.