حداث باغ های صخره ای در مناطق هشتگانه شهرداری | خبر کده شهری