‍ ‍ ✳️اعلام رضایت مندی مهندس آریایی دبیر خدمات سفر از اقدامات انجام شده شهرداری پلدختر درراستای خدمات سفر های نوروزی

‍ ‍ به گزارش خبرکده شهری بازدید وبررسی میدانی مهندس آریایی دبیر خدمات سفر از وضعیت موجود پارکها و بوستانها ی شهر پلدختر

‍ ‍ ‍ ✳️ارائه گزارشی از اقدامات شهرداری پلدختر در راستای خدمات سفر های نوروزی توسط مهندس چراغی شهردار پلدختر با حضور مهندس آریایی دبیر خدمات سفر استان لرستان در ستاد اسکان مسافرین