تبدیل شدن آبشار تپه نورالشهدا به یک ظرفیت و پتانسیل گردشگری در شهر تاریخی ایذه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایذه