بخشنامه حقوق سال۹۷ ابلاغ شد

بخشنامه افزایش ۱۹.۵درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۱۰.۴ برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به صورت ماهیانه

بخشنامه دستمزد ۱۳۹۷