در انتخابات هیأت رئیسه سال دوم دور پنجم “دکتر سید غریب سجادی” به عنوان رییس شورای اسلامی شهر سنندج برگزیده شد.

به گزارش خبرکده شهری : انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر سنندج برگزار شد.

در انتخابات هیأت رئیسه سال دوم دور پنجم شورای اسلامی شهر سنندج “دکتر سید غریب سجادی” به اتفاق آرا به عنوان رییس شورای اسلامی شهر سنندج انتخاب شد.

در این دوره از انتخابات “سیف اله رضایی” به اتفاق آراء به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر سنندج و “مهندس مجید شاه ویسی” به اتفاق آراء به سمت منشی جلسه منصوب شد.
منبع:ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج