در هشتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران معرفی سه نفر در مجمع عمومی شرکت راه‌آهن شهری تهران مطرح شد و رییس شورای شهر تهران گفت که ۱۷۰۰ بازنشسته در مجامع مشغول به کار می‌شوند.

به گزارش خبرکده شهری، در بررسی معرفی سه نفر مطلع و صاحب‌نظر جهت عضویت در مجمع عمومی شرکت راه‌آهن شهری تهران که شهرداری تهران ترکان، شافعی و رستمی را برای این سمت معرفی کرده بود، مباحثی مطرح شد.

در ادامه محسن هاشمی بیان داشت: با توجه به اینکه از سه نفر معرفی شده تنها یک نفر رای اعضای شورای شهر را برای ورود به مجمع دریافت کرد بنابراین این طرح برای انتخاب دو نفر دیگر به شهرداری تهران بازمی‌گردد.

وی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا بازنشستگان با توجه به قانون منع به کارگیری می‌توانند وارد مجمع شوند، گفت: اگر این اقدام صورت بگیرد ۱۷۰۰ بازنشسته در مجامع مشغول می‌شوند.

در ادامه حسن رسولی در پاسخ به هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: حضور در مجمع شغل محسوب نمی‌شود و بازنشستگان می‌توانند در آنجا مشغول شوند.