معاونت خدمات شهری منطقه هفت اهواز اقدام به تعمیر و رفع مشکلات روشنایی پارک کوهساران کرد.
به گزارش خبرکده شهری ؛ عملیات تعمیر و رفع مشکلات روشنایی پارک کوهساران باتوجه به ضرورت روشنایی در این پارک و همچنین حفظ و تامین امنیت شهروندان و خانواده ها به همت نیروهای زحمت کش خدمات شهری منطقه انجام شد .
گفتنی است عدم روشنایی در این پارک باعث به وجود آمدن خطرات احتمالی برای شهروندان بوده است که با تعمیر پایه های روشنایی و روشن شدن پارک این مشکل رفع شده است و همچنین این عملیات به منظور حفظ نشاط و زیبایی شهر، زیباشدن پارک ها و در نهایت با هدف خدمات دهی به شهروندان انجام شده است.