در جلسه فوق العاده شب گذشته شورای اسلامی شهر تبریز، کلیات برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری تبریز در افق زمانی ۱۳۹۸-۱۴۰۹ به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

به گزارش خبرکده شهری ، محمدعلی مولاخواه، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز با بیان اینکه این برنامه برابر اسناد بالا دستی تدوین شده است گفت: اسنادی مانند طرح کالبدی منطقه ای آذربایجان، برنامه آمایش استان، سند تدبیر و توسعه استان، تبریز ۱۴۰۰، طرح جامع و تفصیلی شهر و آخرین بخشنامه های الزام آور تدوین بودجه در تدوین این برنامه در نظر گرفته شده است.

مولاه خواه اهداف کلی برنامه را فراهم آوردن تصمیمات گروه های ذی نفع در مدیریت شهر، تنظیم چهارچوب برای تصمیمات شهری، هماهنگ کردن اقدامات دستگاه ها، نقش آفرینی و تقویت جایگاه شورا دانست و گفت: این برنامه با هشت چشم انداز و ۳۶ راهبرد و ۱۵۲ سیاست اجرایی تدوین شده که اجرای آنها باعث افزایش رضایتمندی و پاسخگویی بیشتر به شهروندان خواهد شد.

وی با اشاره به دریافت نظرات گروه های مختلف در تدوین این برنامه گفت: از گروه های مردم نهاد، فرهیختگان شهر، اساتید دانشگاه، کارشناسان کمیسیون ها و عموم مردم در این مورد نظرخواهی شده و در مجموع نظرات آنها در برنامه دیده شده است.

مولاه خواه تصریح کرد: این برنامه به عنوان یک نقشه راه در نظر گرفته شده و بودجه و تعرفه عوارض محلی بر اساس آن دیده تدوین خواهد شد. وی ادامه داد: برای اولین بار در تدوین تعرفه و بودجه کدهای آنها با کد های این برنامه یکسان خواهد بود و با این کار می توان به راحتی بر میزان تحقق ردیف های برنامه نظارت کرد.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز با اشاره به نظرات گروه های مختلف درباره این برنامه گفت: در مجموع نظرات ارائه شده گروه های مختلف بر اولویت دادن به هوشمندسازی، تسهیل و تسریع در حمل و نقل عمومی، بازآفرینی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد، محله محوری با توزیع متوازن خدمات شهری، سیاست گذاری برای جذب سرمایه گذار و اتمام پروژه های نیمه تمام، توسعه فضای سبر و شفاف سازی تاکید داشته اند.

مولاخواه در پایان تاکید کرد: این برنامه قطعا نواقصی دارد که با هماهنگی شورای شهر قابل اصلاح خواهد بود و در صورتیکه ماموریت های جدید به شهرداری ها واگذار شود در برنامه تغییرات لازم اعمال خواهد شد.

اعضای شورای شهر پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص، کلیات این برنامه را تصویب کردند.