معابر جنب حوزه مقاومت مالک اشتر شهر ایج کانیو گذاری شد.

ب گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایج معابر جنب حوزه مقاومت مالک اشتر شهر ایج کانیو گذاری شد.
رهاسازی آبهای سطحی در این معابر مشکلاتی را برای ساکنین رقم زده بود ک با اجرای طرح کانیو گذاری این مشکل رفع شد.