رییس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج، گفت: در جلسه کارگروه اتحادیه آرامستان های کشور وضعیت شغلى کارکنان در آرامستان ها بررسی شد.
به گزارش خبرکده شهری ، حمیدرضا عسگری با بیان اینکه سختی کار و بحث بازنشستگی پرسنل شاغل در آرامستان ها یکی از دغدغه های مدیران است، افزود: تعیین راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط پرسنلى و رسیدگی به سختی کار و بازنشستگی آنان از دیگر مواردی بود که در جلسه کارگروه اتحادیه آرامستان های کشور به آن پرداخته شد.

وی اظهار کرد: در این جلسه که با حضور رییس اتحادیه آرامستان های کشور، رییس هیات مدیره اتحادیه آرامستان ها، روسای سازمان آرامستان های کلانشهرها، نمایندگان اداره کار استان حضور داشتند مقرر شد طرح بازنگری و تصمیم گیری در این زمینه توسط سازمان شهرداری ها و وزارت کشور به مجلس ارایه و برای تصویب آن، از نمایندگان هر حوزه پیگیری شود.

رییس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج با اشاره به اینکه این شغل برای کارکنان سختی و تبعات جسمی و روحی زیادی به دنبال دارد، گفت: تصمیم گیری در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است که مستلزم حمایت و همکاری نهادهای مرتبط است.