جداول معابر و تابلوهای اعلام مسیر سطح منطقه به همت معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه هفت اهواز شسته شدند .
به گزارش خبرکده شهری ، باتوجه به آلودگی جداول و تابلوهای سطح منطقه عملیات شست و شوی جداول و تابلوها در بلوار پاسداران و مدرس در حال انجام است.
برپایه این گزارش عملیات در آینده در دیگر معابر و بلوارهای منطقه نیز برای پاکیزگی بیشتر اجرا خواهد شد .
گفتنی است این عملیات به منظور زدودن آلودگی و در جهت پاکیزگی و زیباترکردن سیمای بصری شهر و همچنین کسب رضایت شهروندان توسط نیروهای زحمتکش خدمات شهری در حال انجام است .