طی حکمی از سوی شهردار مشهد، مدیر پروژه سازماندهی شبکه یکپارچه خدمات و کسب و کارهای شهری منصوب شد.
به گزارش خبرکده شهری ، محمدرضا کلائی طی حکمی “محمد عین القضات” را به سمت مدیر پروژه سازماندهی شبکه یکپارچه خدمات و کسب و کارهای شهری منصوب کرد.
در بخشی از این حکم شهردار مشهد بر راه‌اندازی سامانه و بستر نرم‌افزاری هوشمند تبادل خدمات و کسب و کارهای شهری (شهرمن، شبکه هوشمند راهبری مشهد نوین) و ساماندهی و ایجاد ارتباط موثر با مجموعه داخلی شهرداری مشهد به جهت یکپارچه‌سازی ارائه خدمات شهرداری در بستر نرم افزاری مذکور تاکید کرده است.