مدیر شهرداری منطقه چهار اهواز از جمع آوری قلیان های موجود در سطح فضاهای تفریحی منطقه خبر داد.

به گزارش خبرکده شهری ، آرش دُر گفت: مصرف قلیان یک معضل اجتماعی است که متاسفانه قشر جوان ما را که از بدنه فعال و آینده ساز جامعه هستند مورد هدف قرار داده است.

مدیر منطقه چهار افزود: یکی از راههای پیشگیری ازمعضل این است که شهروندان به فرهنگ عدم استعمال دخانیات برسند، آن وقت است که در کوتاه مدت می توان به هدف مورد نظر که مبارزه با این معضل اجتماعی است برسیم.

وی یکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح را، جلوگیری از رعایت نکردن اصول بهداشتی و انتقال بیماری های واگیردار و همچنین ایجاد حاشیه امنیت برای خانواده ها عنوان کرد و افزود: اکیپ واحد اجرائیات منطقه در اقدامی قلیان های موجود در فضاهای تفریحی سطح منطقه را جمع آوری کردند.